เนื่องในวันปิยมหาราช[23 ต.ค.58]   

  ทบทวนอภปร   [29 ก.ค. 58] 

   วันแม่แห่งชาติ[13 ส.ค.58]   

ข่าวสารตำบล

วันแม่ 12 สิงหาคม อ่านต่อ[12 ส.ค.2558]

กีฬาสีอบต.วังลึก อ่านต่อ[19 ส.ค.2558]  

การจัดเก็บภาษีนอกสถารที่อ่านต่อ[7 มิ.ย. 2558]

ดูทั้งหมด

ผลิตภัฯ

9 สิงหา

กลุ่มจักสานหวายไม้ โทร 085- 5298-3764

โดยมีนางฉวี สอนง่าย เป็นประธานกลุ่ม

ดูทั้งหมด

สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัสติกคอนกรีดภายในอ่านต่อ[6 ต.ค.2558]

สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งโคมไฟฟ้าชนิดโลหะ ขนาดสูง 9 เมตรอ่านต่อ[21 ส.ค.2558]

สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบหมู่บ้าน หมู่ที่2 หมู่บ้านทุ่งแฝกอ่านต่อ[21 ส.ค.2558]

สอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์กรกีฬาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558อ่านต่อ[22 ก.ค.2558]

ขอเสนอราคาจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็ดเล็กอ่านต่อ[20 ก.ค.2558]

ดูทั้งหมด

Untitled Document
ดูทั้งหมด
เว็บไซ์ในเครือข่าย
fb